Soutěžte o zájezd do Ameriky za 150.000

Vyber z galerie fotku tvého vymazleného burgeru a nezapomeň, že musí být na fotce i etiketa Ládi Grilemana.

Vybrat soubor

Fotku nahrajte v maximální velikosti 5 MB a ve formátu JPEG, PNG nebo GIF.

Odesláním potvrzuji, že souhlasím s pravidly soutěže. Celá pravidla zde.

V případě problémů nebo dotazů pište na: ladagrileman@ku.cz

Láďa ti děkuje za účast! Teď už jen doufej, že ho tvůj burgr natolik okouzlí, že tě pošle do finále.

 

 1. ORGANIZÁTOR A POŘADATEL SOUTĚŽE

Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost Kostelecké uzeniny a.s., se sídlem č.p. 60, 588 61 Kostelec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 835 (dále též „organizátor“ nebo „pořadatel“).

 

 1. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá od 25. 5. 2018 0.00.01 hod. do 24.6.2018 23.59.59. hod.

 

 1. MÍSTO A ZPŮSOB KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá na území České republiky a Slovenské republiky prostřednictvím webových stránek www.grileman.cz a www.ladagrileman.cz a sociální sítě Facebook (stránky Kostelecké uzeniny). Tato pravidla upravují podmínky soutěže.

 

 1. ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE

Vyhlášení výherců se uskuteční přímo na webu www.grileman.cz (www.ladagrileman.cz), webu Kosteleckých uzenin www.kosteleckeuzeniny.cz a na Facebooku Kosteleckých uzenin, kde budou zveřejněny fotografie týdenních výherců. Vyhlášení výherce hlavní ceny proběhne 30. 6. 2018 na Velkém finále na pražské náplavce. Přesný čas a místo bude upřesněno s týdenními finalisty emailovou komunikací.

 1. ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěžícím může být pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky a Slovenské republiky, která splní stanovená pravidla soutěže.

 

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z uvedených osob osobami blízkými.

  

Ze soutěže jsou dále vyloučeni hlavní výherci předchozích ročníků soutěže „Hledá se Grileman“

 

Do týdenního vyhlášení výher a účasti na Velkém finále a vyhlášení hlavní ceny budou zařazeni jen soutěžící splňující výše uvedené podmínky.

 

 1. MECHANIKA SOUTĚŽE

Svojí účastí v soutěži souhlasí soutěžící s tím, aby pořadatel využil dostupné informace, které vyplní soutěžící při registraci do soutěže při sdílení soutěžní fotografie na webové stránce www.grileman.cz (ladagrileman.cz)

 

Podmínkou účasti v soutěži je nahrát jakoukoliv fotografii a recept dle zadání "Hledá se Grileman", na webové stránky www.grileman.cz (www.ladagrileman.cz), kde bude znázorněn vlastnoručně vyhotovený hamburger s masovým produktem od Ládi Grilemana (Dvouručák 400g, Dvouručák 1050g, 4 burgříky s cibulkou 440g, Fit burger 440g a Fit burger s chilli 440g). Tato skutečnost musí být potvrzena etiketou z výrobku Ládi Grilemana (Dvouručák 400g, Dvouručák 1050g, 4 burgříky s cibulkou 440g, Fit burger 440g a Fit burger s chilli 440g), která bude součástí soutěžních fotografií. Odborná porota následně vybere každý týden, po dobu trvání soutěže (4 týdny-4 výherci), 1 nejzajímavější fotografii, která vyhraje originální gril Everdure Cube + 7 kg masa a balíček produktů Hellmann’s (dále jen „dílčí cena.“) a postoupí do Velkého finále. Porota bude posuzovat zaslané příspěvky podle svého uvážení, přičemž zohlední zejména originalitu a vztah k tématu. Každý výherce dílčí ceny bude zveřejněn vždy během středy způsobem uvedeným v čl. 4 těchto Pravidel soutěže (6.6.2018, 13.6.2018, 20.6.2018, 27.6.2018). Každý týden vyhrává maximálně 1 osoba, která v tomto ročníku soutěže ještě nevyhrála dílčí cenu. Všichni výherci dílčích cen se musí dostavit dne 30. 6. 2018 na Velké finále, které se bude konat v Praze na náplavce (přesné místo a čas bude upřesněn mailovou komunikací s týdenními výherci)., kde musí burger, se kterým vyhráli týdenní soutěž, zhotovit (podmínka pro předání ceny). Odborná porota na stejném místě vybere z výherců dílčích cen hlavního výherce, který získá zájezd do USA v hodnotě do 150.000 Kč. Podmínkou pro získání dílčí ceny pro každého výherce je jeho osobní dostavení se na akci Velké finále dne 30. 6. 2018. V případě, že výherce dílčí ceny nepotvrdí svoji účast ve Velkém finále podle čl. 8 těchto Pravidel soutěže, ztrácí nárok na dílčí výhru a pořadatel osloví následujícího v pořadí výherce dílčí ceny. Tento postup se opakuje do okamžiku, kdy oslovený výherce potvrdí svoji účast ve Velkém finále.

Každý účastník může zaslat neomezený počet fotografií, ale získat může pouze jednu výhru v týdenní soutěži. Pořadatel může mazat duplicitní fotografie.

Fotografie nesmí být hanlivé, urážlivé nebo jinak v rozporu s dobrými mravy. Fotografie, nesplňující uvedené podmínky, budou smazány. Pořadatel ani organizátor nepřebírají žádnou odpovědnost za přijaté příspěvky.

Z důvodu pořádání akce organizátorem soutěže, účastník svou registrací potvrzuje, že v době účasti v soutěži dosáhl plnoletosti.

Účastník svou registrací v soutěži potvrzuje, že se plně seznámil s pravidly soutěže, porozuměl jejich obsahu a s pravidly souhlasí. Účastník svou registrací v soutěži současně potvrzuje, že je jediným autorem všech fotografií, které přihlásí do soutěže.

V případě porušení pravidel ze strany účastníka ztrácí tento účastník právo obdržet výhru.

 

 1. VÝHRY V SOUTĚŽI

Do soutěže pořadatel poskytl tyto ceny:

Do soutěže pořadatel poskytl tyto ceny: Dílčí cena – : 1 x originální gril Everdure Cube + 7 kg masa + balíček produktů Hellmann‘s. Celkem budou uděleny 4 dílčí ceny (vždy každý týden 1 dílčí cena)

Dílčí ceny budou předány na Velkém finále dne 30. 6. 2018 na pražské náplavce. Hlavní cena: zájezd do USA pro 2 lidi v hodnotě do 150 000 Kč – poukaz bude hlavnímu výherci předán na velkém finále 30. 6. 2018 na pražské náplavce, podmínkou pro předání výhry je uzavření smlouvy o souhlasu se zpracováním os. údajů ze zájezdu do Ameriky, kde bude specifikováno, že výherce hlavní výhry souhlasí se zasíláním pravidelného reportu ze zájezdu formou fotografií, případně videem, které budou užity organizátorem pro reklamní účely. V případě neuzavření smlouvy se postupuje obdobně jako u dílčích cen (při nesplnění všech podmínek pro předání ceny nastupuje další soutěžící v pořadí)

 

Na jakékoliv ceny a výhry v rámci soutěže není právní nárok a nejsou soudně vymahatelné. Ceny či výhry obdržené v rámci soutěže nelze měnit či proplatit v hotovosti.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání soutěže změnit pravidla soutěže, či soutěž zkrátit, přerušit nebo odvolat bez udání důvodu, přičemž účastník nemá nárok na náhradu nákladů vynaložených na účast v soutěži.

 

 

 1. VÝHERCI

Výherci jsou soutěžící, kteří splnili výše uvedené podmínky, nahráli soutěžní fotografii na webové stránky a byli vybráni porotou.

 

Nárok na výhru ztrácí soutěžící, který nesplní některou z podmínek účasti v soutěži nebo neprokáže její splnění, který jakkoli jedná v rozporu s těmito pravidly nebo který je ze soutěže vyloučen. Dále je ze soutěže vyloučen soutěžící, který neodpoví na výherní mail pořadatele o výhře dílčí ceny do 24 hodin po jeho obdržení a současně nepotvrdí svoji účast na Velkém finále, nebo soutěžící který odvolá svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů podle čl. 10, po zaslání emailu o výhře dílčí ceny..

 

 1. PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER

Výherci dílčích cen budou osloveni pořadatelem v den vyhlášení dílčí ceny na emailovou adresu, kterou uvedli při registraci do soutěže. Následně emailem potvrdí svoji účast na Velkém finále. Další podmínky pro výplatu výher jsou uvedeny v textu těchto pravidel, zejména pod body 5.-8., 12

 

 1. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ, SCHVÁLENÍ PRAVIDEL

Soutěžící vyslovuje registrací do soutěže bezvýhradnou akceptaci těchto pravidel a současně uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů. Účastník soutěže prvním přihlášením do soutěžní aplikace dává pořadateli v souladu s platnými právními předpisy, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a emailová adresa za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, tj. za účelem nabízení produktů a služeb a informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 2 let od ukončení soutěže.

V případě, že se účastník soutěže stane výhercem jedné z cen, též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec), ve sdělovacích prostředcích, Facebook stránkách a webových stránkách pořadatele. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, zejména osobami pověřenými zajištěním této soutěže.

Účastí v soutěži projevuje soutěžící svůj souhlas s tím, že organizátor je oprávněn pořizovat obrazové, zvukové a zvukově obrazové záznamy výherců soutěže či shromažďovat jejich projevy osobní povahy, a bezplatně uveřejňovat jména a příjmení nebo obrazové, zvukové, obrazově zvukové záznamy týkajících se výherců nebo jejich projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.), ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech organizátora.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla pořadatele, a dále další práva na ochranu svých osobních údajů, tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli. V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na pořadatele nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 1. PRÁVA POŘADATELE SOUTĚŽE K BURGERŮM VYTVOŘENÝM SOUTĚŽITELEM

Soutěžící svojí registrací do soutěže potvrzuje, že je výlučným autorem burgerů (recept, realizace, fotografie) přihlášených do této soutěže. Soutěžící uděluje společnosti Kostelecké uzeniny a.s. souhlas s tím, aby jím zaslaný recept a fotografie burgerů užívala bezúplatně v časově i místně neomezeném rozsahu pro propagaci svých výrobků a služeb, přičemž způsob, jakým tak bude činit, je na vůli společnosti Kostelecké uzeniny a.s. (např. formou video, fotografie, písma, hlasu apod., ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech organizátora, jako součást ochranné známky pořadatele, uvedením jména soutěžícího a obce, kde má bydliště, u receptu a fotografie).

 

 1. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla nebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv přerušit nebo ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Facebookové stránce Kostelecké uzeniny a webové stránce www.grileman.cz

 

Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, může být soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu s pravidly soutěže či podmínkami nebo s obecnými zásadami poctivé soutěže a fair play. Rozhodnutí organizátora o vyloučení ze soutěže je konečné, bez možnosti odvolání. Organizátor neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především za funkčnost internetu a elektronické sociální sítě Facebook) ani za jednání třetích osob na sociální síti Facebook či jinde na internetu. Organizátor zejména neodpovídá za doručení e-mailů zasílaných v rámci soutěže, s výjimkou případu, že nedoručení sám zaviní.

Účast v soutěži, výhru ani jakákoliv jiná práva z toho vyplývající nelze vymáhat soudní cestou. Pravidla soutěže nejsou návrhem na uzavření smlouvy dle § 1731 a násl. obč. zákoníku ani veřejnou nabídkou dle § 1780 a násl. obč. zákoníku.

 

Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně aplikace musí být směřovány organizátorovi a pořadateli, nikoliv Facebooku.

 

V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícími a organizátorem řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

 

V Kostelci dne 10.5.2018